ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
WEBSHOP ANGELO DORNY

Ondernemingsgegevens

Landvogel Media Group bv
Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België
hello@landvogel.be
+32 3 325 55 52
0811 467 653

BTW BE0811.467.653

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Landvogel Media Group bv, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België, BE0811.467.653, (hierna Landvogel Media Group bv) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Landvogel Media Group bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Landvogel Media Group bv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Landvogel Media Group bv niet. Landvogel Media Group bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Landvogel Media Group bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Landvogel Media Group bv. Landvogel Media Group bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer de klant een bestelling wilt plaatsen gaat hij als volgt te werk:

Fase 1
Plaats de producten in de winkelwagen

Fase 2
Zodra de gewenste producten zijn toegevoegd gaat De klant naar de winkelwagen en kiest de klant voor “ga door met afrekenen”.

Fase 3
De klant komt nu in een nieuw scherm waar de klant zijn gegevens kan invullen. Dit gebeurt in een veilige omgeving. De klant doorloopt 4 stappen:

– Stap 1: adresgegevens invullen
– Stap 2: kiezen van verzendwijze
– Stap 3: kiezen van betaalwijze
– Stap 4: De klant controleerd de bestelling.

Wanneer de klant akkoord gaat met de bestelling en de algemene voorwaarden vinkt de klant “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan en drukt de klant op de knop “plaats bestelling”.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Via Bancontact betaalsysteem (beveiligd betalingssysteem) (enkel België)
  De klant kan via een beveiligde module gebruik maken van het Bancontact betaalsysteem.
  De verwerking van de betaling gebeurdt door de hiervoor vergunde betaalprovider pay.nl.
  Op het afschrift van de klant zal de naam pay.nl als opdrachtgever aangeduid staan. Landvogel Media Group bv draagt de kosten voor het gebruik van deze betalingsvorm.
 • Via IDEAL betaalsysteem (beveiligd betalingssysteem) (enkel Nederland)
  De klant kan via een beveiligde module gebruik maken van het IDEAL betaalsysteem.
  De verwerking van de betaling gebeurdt door de hiervoor vergunde betaalprovider pay.nl.
  Op het afschrift van de klant zal de naam pay.nl als opdrachtgever aangeduid staan. Landvogel Media Group bv draagt de kosten voor het gebruik van deze betalingsvorm.

Landvogel Media Group bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat er een e-mail verzonden wordt naar het door de klant opgegeven mailadres ter bevestiging van zijn/haar bestelling.

De bestelde goederen worden verstuurd nadat Landvogel Media Group bv de betaling volledig ontvangen heeft. Wij doen ons best om de goederen zo snel mogelijk te leveren binnen de wettelijke leveringstermijn van dertig (30) dagen. Uitzonderingen hierop worden met de klant overlegd.

Voor het versturen van de bestelde goederen doet Landvogel Media Group bv beroep op diverse distributiepartners.

De klant zal na verzending van zijn bestelling een automatisch gegenereerde e-mail krijgen met vermelding van een unieke track & trace code dewelke de klant in staat stelt de levering van zijn pakket bij onze distributie partners op te volgen. Landvogel Media Group bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de gegevens verstrekt door hun distributie partners.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Indien een product niet op voorraad zou zijn dan verplichten wij ons ertoe om de klant binnen de vijftien (15) dagen per email op de hoogte te stellen van de verwachte invoorraadstelling.

Bij het uitblijven van levering van een pakket verplicht de klant zich er toe Landvogel Media Group bv hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen op het email adres shop@angelodorny.be . Landvogel Media Group bv zal bij zijn distributiepartners vervolgens een onderzoek starten. Landvogel Media Group bv kan geen garantie of indicatie geven met betrekking tot duurtijd van dit onderzoek.

Bestelde toegangsbewijzen voor de door Landvogel Media Group bv georganiseerde evenementen en workshops zullen altijd op elektronische wijze aan de klant bezorgd worden tenzij expliciet anders door de klant aangevraagd.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Landvogel Media Group bv was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Landvogel Media Group bv
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Landvogel Media Group bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Landvogel Media Group bv

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Landvogel Media Group bv, Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België, hello@landvogel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Landvogel Media Group bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Landvogel Media Group bv, Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België, hello@landvogel.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Landvogel Media Group bv zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Landvogel Media Group bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Landvogel Media Group bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Landvogel Media Group bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Landvogel Media Group bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Landvogel Media Group bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Landvogel Media Group bvklantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Landvogel Media Group bv

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Landvogel Media Group bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Landvogel Media Group bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 325 55 52, via e-mail op shop@angelodorny.be of per post op het volgende adres Landvogel Media Group bv, Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Landvogel Media Group bv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Landvogel Media Group bvzich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Landvogel Media Group bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing en reclame.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Landvogel Media Group bv, Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België, hello@landvogel.be
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Landvogel Media Group bv, Sint Paulusplaats 19 – 2000 Antwerpen – België, hello@landvogel.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven:

 • Betalingsprovider pay.nl – Voorstraat 2 3201 BB Spijkenisse Nederland. +31 (0)88 – 88 666 66 – Verantwoordelijk voor de verwerking van de elektronische betalingen BANCONTACT en IDEAL
 • Betalingprovider PAYPAL – PayPal Europe S.a.r.l. & Cie, S.C.A., 5th Floor 22-24, Boulevard Royal L-2449, Luxembourg – Verantwoordelijk voor de verwerking van de elektronische betalingen PAYPAL
 • Verzendingsleverancier sendcloud.be – Insulindelaan 115, 5642 CV, Eindhoven. +32 (0)3 808 50 75 – Verantwoordlijk voor de verzending van uw aangekochte producten

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Landvogel Media Group bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Landvogel Media Group bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op shop@angelodorny.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Landvogel Media Group bv maakt gebruik van

 • ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de Landvogel Media Group bv en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van Landvogel Media Group bv, maar wel van derden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Landvogel Media Group bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Landvogel Media Group bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).